Företagshälsovård

Företagshälsovård förebygger sjukskrivningar och sjukvård genom att fokusera på hälsovård som håller personalen frisk. Om de anställda mår bra, så kommer också företaget må bra. Ett friskt företag har en hälsosam personal!

Vi är en flexibel och kundanpassad företagshälsa där vi tillsammans med företag arbetar planmässigt med hälsan inom företag utifrån psykiska, fysiska och sociala faktorer. Syftet är att skapa en arbetsmiljö som är av god kvalitet för alla. Vi tillhandahåller olika paket utifrån era behov: hälsoundersökning med sjuksköterska, läkarbesök, psykolog, sjukgymnast och friskvårdsmassage. Har ni inte möjlighet att komma till oss så kan vi även komma ut till ert företag!

Medicinska kontroller

Vi erbjuder medicinska kontroller i arbetslivet. Enligt Arbetsmiljöverket kräver vissa arbeten att arbetsgivaren ordnar medicinska kontroller. Syftet är att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vi hjälper er att identifiera, planera och följa upp de medicinska kontroller som gäller för ert företag. 

Hälsoundersökning enligt lagkrav från Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och 32 § i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). 

Innan undersökningen ska en riskbedömning av arbetsmiljön genomföras för att se till att medarbetarna arbetar under säkra arbetsförhållanden.

I föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43, § 37a-g) ska medarbetarna ha genomfört en utbildning angående hur de ska arbeta på ett säkert sätt med dessa ämnen.

Kontrollen utförs enligt:

För medarbetare som kommer i kontakt med: Diisocyanat, organsiak syraanhydrid eller kemiska produkter innehållande metyl-2-cyanoakrylat eller etyl-2-cyanoakrylat i > 30min /vecka.

Undersökningen utförs innan arbetet påbörjats och 3-6 månader efter påbörjad tjänst. Sedan ska undersökningen genomföras vartannat år.

För medarbetare som arbetar med Epoxiplastkomponenter eller akrylatplaster märkta H334 eller H 317.

Medarbetaren ska bli erbjuden kontrollen innan påbörjat arbete och vid besvär som kan bero på ämnena.

Vid arbete som utförs minst 3 timmar mellan kl. 22-06 eller för medarbetare som kommer utföra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06 så ska hälsokontroll för nattarbete erbjudas till medarbetaren. Medarbetaren ska få erbjudande om att få genomföra hälsoundersökningen innan nattarbetet initieras och sedan regelbundet med olika intervall för olika åldrar. Undersökningen ska erbjudas var 6e år, för personer som är 50 år eller äldre ska undersökningen erbjudas var 3e år. Undersökningen utförs enligt 29§ i arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Undersökning utförs enligt riktlinjerna i transportstyrelsens föreskrift om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom trafiken (TSFS 2019:112).

Undersökningen sker innan arbetet påbörjats och med olika intervall för olika åldersgrupper. Undersökningen utförs när en medarbetare varit borta från jobbet i över 30 dagar, om en olycka eller tillbud lett till att en medarbetare tagits ur tjänst. Fram tills dagen före 41årsdagen så utförs undersökningen var 5e år. Mellan 41årsdagen och 62 årsdagen utförs det var 3e år och efter 62årsdagen utförs undersökningen varje år.

En medicinsk undersökning och ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för medarbetare som via arbetet utsätts eller kommer att utsättas för kadmium. Enligt 54§ i arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (FS 2019:3) ska undersökningen utföras innan arbetet påbörjas och sedan var 3e år. Undersökningen kan skjutas upp motsvarande tid som arbetet upphör om det är mer än 12 månader.  

För att kontrollera att arbetet sker på ett säkert sätt ska en riskbedömning av arbetsmiljön genomföras innan den medicinska undersökningen genomförs. Vid läkarbesöket bedöms det om medarbetaren har ett ökat upptag eller en ökad ansamling av kadmium i kroppen, det bedöms även om medarbetaren har ökad risk för ohälsa vid arbete där de utsätts för kadmium.

Vid undersökningen ska läkaren få information om vilka ämnen som medarbetaren har utsatts för. Undersökningen genomförs, prover och kontroller tas och exponeringen kartläggs och ett eventuellt tjänstbarhetsintyg utfärdas för ändamålet.

Undersökning enligt 39-41§ i arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (2019:3). Detta inkluderar de fibrosframkallande dammet såsom asbest, syntetiska oorganiska fibrer och kvarts.

Innan undersökningen ska en riskbedömning av arbetsmiljön utföras.

Kvarts – Undersökning enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). Gäller medarbetare som har en nuvarande eller kommande exponering för kvarts. Undersökningen sker innan arbetet påbörjas men högst 3 år tidigare, upprepas vart 3e år eller med kortare intervall vid behov.    

Asbest – Lagkrav enligt Asbest (AFS 2006:1) för medarbetare som utsätts eller kommer utsätts för asbest. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) ska undersökningen ske innan    medarbetaren börjar arbetet, högst 3 år innan det påbörjas och sedan upprepas vart 3e år eller med kortare intervall vid behov.  

Syntetiska oorganiska fibrer – Undersökning för medarbetare som kommer exponeras eller exponeras för oorganiska fibrer. Undersökningen sker enligt lagkrav från arbetsmiljöverkets föreskrift om syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1.). Undersökningen görs innan arbetet påbörjas och sedan vart 3e år eller med kortare intervall vid behov.

Inför undersökningen behövs en riskbedömning för vilka ämnen som medarbetare exponeras för på arbetsplatsen. När medarbetaren utsatts för asbest och syntetiska oorganiska fibrer genomförs en spirometri och undersökning av andnings- och cirkulationsorganen. Vid den första kontrollen genomförs en lungröntgenundersökning och sedan enligt föreskrifterna. En spirometriundersökning genomförs när medarbetarna utsatts för kvarts.

Sjöfolk – begränsad undersökning

Enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:428) ska den begränsade undersökningen genomföras på sjöfolk som jobbar på inre fart/fiskare. De som inkluderas är Fart i Sverige, i Kalmar sund och nationell fart i Öresund. Även fart utanför kusterna men inte över en nautisk mil från en plats där det är möjligt för fartyget att finna skydd. Även fart i fartområde D.  Syn och hörsel undersöks vid mötet.

Sjöfolk – fullständig undersökning

Enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska denna undersökning göras på sjöfolk som är begränsad fart, vilket innebär Europa, eller obegränsad fart, vilket innebär hela världen.

Arbetsgivaren kan även avgöra om medarbetaren ska göra en fullständig undersökning av olika anledningar, såsom exempelvis vid sjukdom.

71§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mediciniska kontroller gällande medicinsk undersökning samt bedömning av tjänstbetshetsintyg för klättring med stor nivåskillnad.

Medicinsk undersökning enligt lagkrav från arbetsmiljöverkets föreskrifter om mast och stolparbete (AFS 2000:6). Gäller medarbetare som arbetar på fallhöjd, klättring på över 13 meter eller arbete med stolpar, master, stolpskor, strävor, stag och tillträdesanordningar.

När ska undersökningen genomföras:

  • Undersökningen genomförs inom 12 månader innan arbetet påbörjas
  • Innan arbetet om mer än 12 månader passerat sedan den senaste läkarundersökningen.
  • Läkarundersökning med max 12 månaders intervall
  • Innan arbetet om medarbetaren varit med om olycksfall, sjukdom eller någon händelse som kan orsaka större risk för olycksfall eller ohälsa vid arbetet på hög höjd.

 

Olika prover och kontroller tas vid undersökningen och ett EKG inkluderas i den första undersökningen och sedan med olika intervall för olika åldrar. Vid 40 års ålder är det var femte år, mellan 40-50 år är det vartannat år och om medarbetaren är över 50 år så tas EKG årligen.

Undersökningen syftar till att avgöra om medarbetaren har ökad risk för att skadas vid arbete med joniserande strålning. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om ”grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserad strålning ”(2018:1) utgör riktlinjerna och lagkraven för undersökningen. Undersökningen som genomföras för genom sitt arbete utsätts för joniserande strålning och som hör till kategori A.  För att undersökningen ska kunna genomföras behövs riskbedömning av arbetsplatsen och de arbetsförhållanden som medarbetaren arbetar i.

Vaccination för företag

När ert företag behöver vaccination har MKCareSweden möjlighet att komma ut till er arbetsplats för vaccination. MKCareSweden har ett brett utbud av vaccinationer och anpassar efter er arbetsgrupps behov.

135A61A8-D828-4F12-91C6-E9E7E9584FA9

Drogtester

Provtagning för droger är en del av arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats men kan även utföras på individnivå. MKCareSweden erbjuder slumpmässig provtagning, vid olycka på en arbetsplats eller vid misstanke om brukande av droger. 

Young Asia female doctor in white medical uniform using clipboard is delivering great news talk discuss results or symptoms with male patient sitting at desk in health clinic or hospital office.

Företagshälsovård för kropp och själ

Företagshälsovård kan bland annat hjälpa till med förebyggande insatser för en god arbetsmiljö. Vår företagshälsovård erbjuder flera olika delar som är viktiga för att uppnå en god arbetsmiljö. Företagshälsan kan bland annat utföra hälsoundersökningar och läkarundersökningar. Vid risk för psykisk ohälsa i arbetet kan samtal med psykolog förebygga och åtgärda problematik på individ, grupp- och organisationsnivå. Vid belastningsproblematik kan en sjukgymnast stötta till en sundare arbetsmiljö samt hjälpa till med arbetsredskap efter förutsättningar och behov för arbetsplatsen. 

Hälsoarbetet inom företag kan se olika ut och anpassas alltid därefter. För de som blivit sjuka kan även företagshälsa även hjälpa till med stöd till arbetsanpassning, rehabilitering och sjukskrivningar. 

Om kropp och själ mår bra är chansen större att engagemang och fokus läggs på det som är viktigt med glädje och närvaro. Vi vill att era anställda ska trivas på sin arbetsplats, känna sig inspirerade och vara en del av den hälsosamma utvecklingen.

Livet är till för att njutas, på sin arbetsplats och sin fritid, och det gör vi främst när vi mår som allra bäst!

IMG_3704

Var erbjuder ni företagshälsovård?

Uppsala

Adress: Industrigatan 29, 753 42, Uppsala

Samarbetspartners

MKCareSweden samarbetar med Life Genomics, Eurofins, Unilabs, Synlab och Werlabs.

sv_SESwedish