Fostertest NIPT Harmony

NIPT HARMONY 

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing och är ett blodprovsbaserat screeningtest från den gravida. Blodprovet går att genomföra redan från graviditetsvecka 10+0 och standardtestet analyserar sannolikheten för att fostret har Downs-, Edwards- och Pataus syndrom.

Tillval finns till analys av fostrets kön och könskromosomavvikelser (Turners-, Klinefelters-, Trippel X/XXX- och XYY syndrom). Analys av mikrodeletionen 22q11.2 DiGeorges syndrom finns som tillval för tilläggspris. 

Analysen av provet utförs i samarbete med  fostertest.se i Göteborg.

KONTRAINDIKATIONER

NIPT går inte att utföra på graviditeter med fler än två foster, där ett foster avlidit (Vanishing Twin Syndrome) samt där den gravida har en känd cancersjukdom, vid blodtransfusion (helblod och vita blodkroppar) och vid genomgången organ- eller stamcellstransplantation. 

KUB eller NIPT

KUB innebär kombinerat blodprov och ultraljud som mäter proteiner och nackveck. NIPT analyserar DNA. Båda anger sannolikheten för Downs-, Edwards- och Pataus syndrom men NIPT ger mer information om fostret än KUB. NIPT har även en hög känslighet och pålitlighet. 

Information och vidare läsning finns på fostertest.se.

gravid